Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i TiksPac AB

I enlighet med den arbetsordning för Valberedning som antogs vid årsstämman 2019-05-06 har bolagets röstmässigt starkaste ägare eller ägargrupper kontaktats och erbjudits att var och en utse en representant att utgöra valberedning i TiksPac AB.

De tre största kända aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2020 nu består av följande ledamöter:

 Lars Åke Södergren

 Christer Jönsson

 Jan Karlander, (Extrico AB)

I valberedningen ingår även bolagets styrelseordförande Pelle Hjortblad. Valberedningen representerar tillsammans över 46 % av aktierna och rösterna i bolaget per den 30 september 2019.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att inför årsstämman 2020 lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Vidare skall valberedningen lämna förslag till arbetsordning för att utse valberedning inför årsstämman 2021 eller alternativt uppdatera befintlig arbetsordning. Årsstämma 2020 planeras att hållas i Falkenberg torsdagen den 14 maj 2020

För ytterligare information:

Pelle Hjortblad, styrelsens ordförande

Tel. +46 (0) 701 810 110 eller e-post: pelle.hjortblad@moonlight.se

 

Besök även https://investor.tikspac.com/